Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Historyczny Kongres Światowej Unii Piekarzy i Cukierników

dodano , Redakcja PS

1-2 października br. Poznań był gospodarzem pierwszego Świato­wego Kongresu UIBC – organizacji jednoczącej piekarzy i cukier­ników na całym świecie, zrzeszającej 300 tys zakładów rzemieślniczych z 40 krajów! Był to ważny i przełomowy kongres dla obu branż ze względu na podjęte tematy i planowane działa­nia – podkreślają eksperci

Na przełomie września i paździer­nika do stolicy Wielkopolski przyje­chały władze UIBC – prezes Peter Becker, prezes deputowany Gerhard Schenk oraz sekretarz generalny José María Fernán­dez del Vallado na czele 60 delegatów. Byli wśród nich rzemieślnicy z Brazylii, Meksyku, Tajwanu, Francji, Hiszpanii, Węgier, Rosji, Ir­landii, Holandii, Szwajcarii, Japonii, Finlandii, Szwecji oraz z Niemiec. W tym gronie nie zabrakło polskich przedstawicieli – prezesa Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP Stanisława Butki oraz prezesa honoro­wego Andrzeja Szydłowskiego (prezydenta Światowej Unii Piekarzy UIB w latach 2002-2004), a także prezesa Stowarzyszenia Cu­kierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP Leszka Truskolawskiego.

W ramach Kongresu zorganizowano spotka­nie prezydium UIBC, jak również zamknięte obrady aż 6 komisji problemowych, m.in. ds. organizacyjnych, ekonomii i polityki socjal­nej, marketingu czy też kształcenia zawo­dowego. Ważnym punktem programu był otwarty panel dyskusyjny pt. „Ścieżki pro­mocji pieczywa”.


2 października br. w konferencji prasowej podsumowującej Kongres UIBC wzięli udział (od lewej): honorowy prezes SRP RP Andrzej Szydłowski, prezes MTP Andrzej Byrt, prezes SRP Stanisław Butka, sekretarz generalny José María Fernández del Vallado, prezes UIBC Peter Becker oraz prezes deputowany UIB Gerhard Schenk

 

Problemy ogólnoświatowe
– Mamy ogólnoświatowy kryzys – komen­tował po Kongresie Stanisław Butka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. – Kryzys, jeżeli chodzi o konsumpcję pieczywa, rentowność rzemieślniczych firm i brak fachowców. Do tego docho­dzi problem sukcesji – młode pokolenia nie garną się do przejmowania firm po ro­dzicach. To efekt absurdalnych przepisów i zbyt dużych obciążeń podatkowych, z ja­kimi spotykają się firmy z sektora MŚP. Nie jest to wyłącznie polską domeną – do­dał. Sytuację tę potwierdził raport komisji ds. piekarstwa, opracowany na podsta­wie ankiety przeprowadzonej wśród kra­jów zrzeszonych w UIBC. Przedsiębiorcy, na których nakłada się bardzo duże ob­ciążenia podatkowe, nie mają środków na inwestycje i na rozwój własnej firmy – stają się niekonkurencyjni (w najbliż­szym czasie raport będzie dostępny na worldbakersconfectioners.org).

Podczas konferencji prasowej podsumowu­jącej Kongres prezydent UIBC Peter Becker wskazał również na rosnącą konkurencję ze strony sklepów wielkopowierzchnio­wych, które wyspecjalizowały się w odpie­ku pieczywa z ciasta mrożonego i głęboko mrożonego, czy fabryk pieczywa. Zwracał też uwagę na konieczność wzmocnienia branży poprzez podniesienie rangi kształ­cenia zawodowego (w systemie dualnym) i większej promocji profesji piekarza wśród młodych ludzi jako zawodu z przyszłością.

Jeszcze więcej promocji i lobbingu
Jednym z ważniejszych tematów była pro­mocja pieczywa, istotna zwłaszcza dla eu­ropejskich rzemieślników. Choć w Chinach modne staje się jedzenie chleba, a w Turcji roczne spożycie pieczywa na osobę wynosi 130 kg, to w Europie popyt na chleb sukce­sywnie się zmniejsza. Dlatego za duży suk­ces trzeba uznać decyzję UIBC o wsparciu stanowiska krajów europejskich w sprawie objęcia pieczywa promocją na rynku we­wnętrznym (a nie tylko w krajach trzecich). – Władze UIBC wkrótce złożą stosowny wniosek do Komisji Europejskiej w imieniu 27 członkowskich krajów europejskich – podkreślił Stanisław Butka.
Ważnym punktem Kongresu był panel dys­kusyjny pt. „Ścieżki promocji pieczywa”, podczas którego Katarzyna Mojzykiewicz (koordynatorka ds. Kongresu) pokazała, jak w Polsce – przy stosunkowo niskim budżecie – organizowane są m.in. Święta Chleba, kampania edukacyjna w szkołach „Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa” czy promocja zawodu na branżowych targach. Delegaci z całego świata byli pod dużym wrażeniem akcji promocyjnych w Polsce, natomiast władze UIBC ustaliły, że od ko­lejnego kongresu każdy z krajów członkow­skich będzie przedstawiał podjęte przez siebie działania marketingowe.
Prezes Peter Becker podkreślił, że analo­gicznie do Światowego Dnia Chleba bę­dzie organizowany Dzień Słodkiej Pokusy. UIBC zadba również o odpowiedni lobbing na rzecz pieczywa i jego walorów odżyw­czych, docierając do międzynarodowych organizacji, jak Światowa Organizacja Zdro­wia (WHO), Organizacja Narodów Zjedno­czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), UNICEF. Merytoryczne wsparcie ma zapew­nić komitet naukowy złożony z lekarzy i die­tetyków.

Wzorowa organizacja Kongresu
W czasie konferencji prasowej Peter Bec­ker podziękował za świetną organizację pierwszego kongresu Światowej Unii Piekarzy i Cukierników, którą ocenił jako wzorowy przykład dopracowanego me­rytorycznie i logistycznie spotkania bran­żowego. Na ręce prezesa Międzynarodo­wych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta oraz prezesa Stowarzyszenia Rzemieślni­ków Piekarstwa RP Stanisława Butki złożył on wyrazy uznania za doskonały sposób przyjęcia członków UIBC oraz za znako­mite targi Polagra, które odbywały się równolegle z Kongresem.

Organizatorem I Kon­gresu UIBC były Stowarzyszenie Rzemieślników Pie­karstwa RP oraz Mię­dzynarodowe Targi Poznańskie.

2 października br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej odbyła się Gala, podczas której prezes UIBC Peter Becker oraz prezes deputowany Gerhard Schenk uhonorowali światowych rzemieślników piekarstwa i cukier­nictwa. Pełna relacja TUTAJ

Podziękowania
Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP pragnie serdecznie podziękować za okazane wsparcie i pomoc przy zorganizo­waniu I Światowego Kongresu UIBC wszystkim sponsorom: AKO, Hurtownia Motyl, Agart, Ambasador, Backaldrin, Cream, „Cukier­nictwo”, Enigma, Irca, Ireks, Komplet, Kruszwica, Lesaffre, Magorex, MASZ Gliwice, Mech-Masz, Młyny Szczepanki, „Piekarstwo”, Prospona, Polmarkus, Uniferm, Winterhalter, Winkler Wachtel, Zeelandia

Patronat nad wydarzeniem objęli: Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.


www.polagra-tech.pl