Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

ZUS z preferencjami

dodano , Redakcja MH, materiał promocyjny

Osoby, które chcą prowadzić własną firmę, w określonych sytuacjach mogą skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. Muszą one oczywiście spełnić przewidziane ustawowo warunki – takie rozwiązanie jest bowiem możliwe tylko dla osób, które:
-   nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
-   nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na takie rozwiązanie to przez 24 miesiące kalendarzowe będą opłacać składki od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.  Zatem w 2012 r. opłacają oni składki od kwoty 450,00 zł. Oczywiście jeśli tylko chcą, mogą zadeklarować kwotę wyższą.

Do miesiąca grudnia 2012 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

87,84 zł  (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
36,00 zł  (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
11,03 zł  (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

Zarówno składka na ubezpieczenie chorobowe, jak i wypadkowe, płacone są od tej samej podstawy wymiaru co składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast płacona, od podstawy wymiaru nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

W 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł.  Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 254,55 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Należy jednak pamiętać, że preferencyjne kwoty składek dotyczą tylko osoby prowadzącej działalność. Za osobę współpracującą przy jej prowadzeniu należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie mniejszej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2012 r. minimalną kwotą, od której należy opłacać składki za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest kwota 2115,60 zł.

Justyna Gul