Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Zatrudniasz cudzoziemców? Masz nowe obowiązki

dodano , Redakcja MH

Dnia 21 lipca weszły w życie przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, będzie musiał sprawdzić, czy ten przebywa w Polsce legalnie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce tylko wówczas, gdy posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy szczególnych przepisów nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają w Polsce legalnie.14
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy zatrudniający cudzoziemców powinni sprawdzić ich dokumenty pobytowe i przechowywać ich kopie, zarówno gdy zawierają umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Cudzoziemiec powinien również zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z innych przepisów. Dokumenty należy sprawdzić zanim cudzoziemiec podejmie pracę.

Firmy już zatrudniające imigrantów mają czas do 4 września br. na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu ich pracowników na terenie Polski. Może to być ważna wiza lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu).

Nowe obowiązki nie dotyczą cudzoziemców, którzy są obywatelami Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami ich rodzin (małżonkami, dziećmi bądź rodzicami).

Za niestosowanie się do nowych przepisów i zatrudnianie nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców przedsiębiorcom grożą: 
- grzywna w wysokości nie niższej niż 3 tys. zł za powierzanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce,
- grzywna do 10 tys. zł grozi za uporczywe powierzanie pracy, która nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę powierzającego działalnością gospodarczą,
- grzywna lub kara ograniczenia wolności m.in. za zatrudnianie małoletniego cudzoziemca przebywającego nielegalnie oraz za równoczesne zatrudnianie wielu cudzoziemców przebywających nielegalnie,
- kara pozbawienia wolności do trzech lat zagrożone za powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi oraz powierzenie pracy w warunkach wyzysku.

Skazani za jedno z tych przestępstw nie będą mogli przez rok ubiegać się o zamówienia publiczne. Sąd może również pozbawić skazanych dostępu do środków z funduszy europejskich na od roku do 5 lat, a także nakazać zwrot równowartości środków europejskich uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wyrok.

Zasada ta dotyczy głównego wykonawcy oraz wszystkich wykonawców pośredniczących pomiędzy wykonawcą a podmiotem, który powierzył pracę cudzoziemcowi.

Źródło: PAP/firmainfo.pl