Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Globalizacja piekarstwa – czy dotyczy również Polski?

dodano , Redakcja PS

Przemysł piekarski ulega globalizacji w zdumiewająco szybkim tempie. Międzynarodowi eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych 5 lat proces ten będzie intensywnie postępował. Co to oznacza dla branży?

Czy konsumencirównież odczują, a może już odczuwają konsekwencje globalizacji? Przyjrzyjmy się temu zjawisku z bliska.

W wymiarze gospodarczym globalizacja polega na ujednoliceniu rynków i udo­stępnianych na nim towarów. W latach 90. XX w. nastąpi­ło przyspieszenie tych proce­sów, czemu sprzyjały rozwój internetu i pojawienie się go­spodarki opartej na wiedzy. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na intensyfikację globalizacji, było rozwinięcie się organizacji międzynaro­dowych, mających wpływ na funkcjonowanie państw, np. ONZ, Unia Europejska. Cie­kawym zjawiskiem jest to, że globalizacja dotyczy właści­wie każdej gałęzi gospodarki, w tym piekarstwa.

Struktura branży w Polsce
Branże piekarska i piekarsko-ciastkarska charakteryzuje się roz­maitością zakładów. Różnią się one wyposażeniem, wielkością pro­dukcji, powierzchnią, liczbą zatrudnionych, systemem sprzedaży gotowych wyrobów itd. Firmy klasyfikuje się, najczęściej biorąc pod uwagę kryterium zdolności produkcyjnej, stopień mechani­zacji procesów produkcyjnych, profil produkcyjny, liczbę zatrud­nionych czy pieców. W Polsce umownie rozróżniamy piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe. W tych pierwszych wiele zabiegów, np. nastawianie zaczątku i innych faz fermentacyjnych, ważenie, dzielenie, formowanie kęsów ciasta, posypywanie nasionami bo­chenków, załadunek pieczywa do pieca i wyładunek, wykonuje się ręcznie.

Z kolei za piekarnię przemysłową uważa się taką, w której wypiek pieczywa odbywa się w piecach przelotowych (tunelowych), a prace wykonywane są mechanicznie za pomocą maszyn, a nawet w sposób automatyczny i przy wykorzystaniu robotów. W niektórych z nich pewne rodzaje pieczywa wypieka się metodami rzemieślniczymi. Polski Główny Urząd Statystyczny dzieli piekarnie według liczby zatrudnionych pracowników, wyróżniając: mikrofirmy zatrudnia-jące do 9 osób, małe firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowni­ków, firmy średnie zatrudniające od 50 do 249 i przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób stałej załogi. Stanisław Putka, starszy cechu piekarzy warszawskich, w jednym z ostatnich wywiadów dla prasy przywołał umowny podział pie­karń popularnie stosowany w krajach Europy Zachodniej, który rozróżnia małe piekarnie rzemieślnicze, piekarnie półprzemysło­we i przemysłowe.

Francuska klasyfikacja piekarń
Klasyfikację najlepiej uporządkowaną pod względem prawnym ma Francja. W dokumentach urzędowych wyróżnia się przed-siębiorstwa rzemieślnicze (entreprise artisanale) i przemysłowe (boulangerie industrielle). Definicję przedsiębiorstwa rzemieślni­czego znaleźć można w Zbiorowej Narodowej Konwencji Piekarsko­-Ciastkarskiej z 11 lipca 2006 r. (Convention Collective Nationale de la Boulangerie-pâtisserie). Piekarnia rzemieślnicza powinna spełniać trzy podstawowe kry­teria: produkcja pieczywa poniżej 5400 kwintali rocznie (1 q = 100 kg), zatrudnienie mniejsze niż 50 pracowników i sprzedaż pieczywa bezpośrednio dla konsumenta finalnego. Do kategorii piekarń przemysłowych należą z kolei zakłady, które przerabiają co najmniej 540 ton mąki rocznie, wykorzystują piece o powierzchni wypiekowej co najmniej 30 metrów kwadratowych, zatrudniają co najmniej 20 pracowników i sprzedają do detalu mniej niż 30% całkowitej produkcji. We Francji rozróżnia się także bardzo duże piekarnie przemysło­we, które zapewniają produkcję pieczywa przy użyciu instalacji zautomatyzowanych i funkcjonujących w sposób ciągły, a także małe piekarnie półprzemysłowe niespełniające podstawowych kryteriów piekarni przemysłowej, np. zużywają mniej niż 540 ton mąki rocznie. Obowiązuje tu ponadto Zbiorowa Narodowa Konwen­cja dotycząca przemysłowego sektora piekarstwa i ciastkarstwa z 13 lipca 1993 r. (Convention Collective Nationale des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie).

dr inż. Henryk Piesiewicz 

W dalszej części o:
- Zmiany w polskim piekarstwie a potrzeby rynku
- Przedsiębiorstwa piekarskie o zasięgu globalnym działające w Polsce

Dalszą część materiału (65%) przeczytają Państwo w pełnym numerze Mistrza Branży (numer luty 2019). 

Zachęcamy do wykupienia prenumeraty lub numerów archiwalnych.