Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Poradnik przedsiębiorcy: Preferencyjne składki ZUS

dodano , Redakcja PS

Zakładając działalność w Polsce, przedsiębiorca może liczyć na pewne udogodnienia w początkowym okresie prowadzenia firmy, mające na celu wspomóc start nowego przedsiębiorstwa. Do tych udogodnień niewątpliwie należy preferencyjna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ZUS za pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Preferencyjne składki ZUS
Aby móc skorzystać z preferencyjnej wysokości składek ZUS, która niewątpliwie jest opłacalna dla przedsiębiorcy, należy spełnić określone warunki. Co do zasady zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości dedykowane jest dla osób zakładających działalność po raz pierwszy. Jednak nie tylko oni mogą skorzystać z takiej ulgi. Jeżeli przedsiębiorca, zakładając kolejną firmę, przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej, również może skorzystać z preferencji. To, dla kogo świadczone będą usługi w ramach działalności gospodarczej, nie pozostaje bez znaczenia w kontekście małego ZUS, ponieważ z tej ulgi nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które świadczą usługi dla byłego pracodawcy. Dotyczy to czynności pokrywających się z tymi, które wykonywane były z tytułu zawartej umowy o pracę.

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS na dany rok obliczana jest jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Wysokość poszczególnych składek obrazuje poniższa tabelka.

Preferencyjne składki społeczne 2017 rok
Podstawa wymiaru składek 600,00 zł
Emerytalne 117,12 zł
Rentowe 48,00 zł
Chorobowe 14,70 zł
Wypadkowe 10,80 zł
Razem 190,62 zł


Łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z pracą na etat
Przedsiębiorca decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej nie musi rezygnować z posiadanego etatu. Nie ma również przeciwwskazań by już w trakcie prowadzenia działalności podjąć zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Jakie ma to odbicie w wysokości składek?

Przedsiębiorca, który posiada tytuł do ubezpieczeń wynikający z zawartej umowy o pracę, i osiąga z tego zatrudnienia wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie w danym roku, z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo musi opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Składki społeczne, w takim wypadku, są dobrowolne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wymiar etatu, na jaki zatrudniony jest przedsiębiorca, nie ma znaczenia w tym wypadku. Aby z tytułu prowadzonej działalności nie opłacać składek społecznych należy otrzymywać wynagrodzenie nie mniejsze niż 2000 zł brutto, przy czym należy pamiętać, że wynagrodzenie jest niepodzielne i nie może być określone w proporcji do etatu. Zawarcie umowy nawet na ? etatu, lecz z wynagrodzeniem przynajmniej 2000 zł brutto, daje możliwość rezygnacji z opłacania składek społecznych.

Osoba fizyczna decydująca się na założenie działalności w trakcie trwania umowy o pracę, powinna dokonać zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZZA. Inaczej ma się sytuacja w przypadku podjęcia zatrudnienia na etat w trakcie prowadzenia działalności. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi dokonać wyrejestrowania z dotychczasowych składek społecznych na druku ZUS ZWUA, a następnie dokonać zgłoszenia na druku ZUS ZZA wyłącznie do składki zdrowotnej. Data na obu dokumentach, zarówno wyrejestrowaniu jak i zgłoszeniu to data pierwszego dnia obowiązywania umowy o pracę, czyli pierwszego dnia nowego tytułu ubezpieczeń przedsiębiorcy.

Zmiany od nowego roku
Nadchodzący rok 2018 szykuje nam liczne zmiany dotyczące przedsiębiorców, w szczególności zaś tych planujących rozpoczęcie działalności. Przede wszystkim zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę, które od nowego 2018 r. wynosić będzie 2100 zł brutto. Będzie to miało wpływ na wysokość preferencyjnych składek społecznych opłacanych od 1 stycznia, gdyż liczone będą od podstawy wynoszącej 630 zł. Zapowiadane jest także wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi w opłacaniu składek. Będzie dłuższy o 12 miesięcy, co oznacza, że wyniesie 36 miesięcy. Projekt ustawy, mówiącej o wydłużeniu okresu preferencji, został skierowany do konsultacji społecznych, a zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Magdalena Drzewińska, wfirma.pl