Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Druk RMUA raz w roku

dodano , Redakcja MH

Pracodawca ma obowiązek przekazywać zestawienie opłaconych za zatrudnionego składek raz w roku, chyba, że pracownik wnioskuje o zwiększenie częstotliwości.

 Do 31 grudnia 2011 r. płatnicy składek mieli w obowiązku przekazywać ZUS oraz ubezpieczonemu (pracownikowi) dane dotyczące m.in. pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zawarte w imiennych raportach miesięcznych, tzw. RMUA lub paskachwynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2012 r. informacje zawarte w miesięcznych raportach miesięcznych przesyłanych do ZUS, płatnik przekazuje ubezpieczonemu jednorazowo w podziale na poszczególne miesiące.Ma taki obowiązek w terminie do 28 lutego roku następnego (za rok ubiegły). Pierwszą taką informacje płatnicy będą przekazywali zatem ubezpieczonym do
28 lutego 2013 r. za rok 2012.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców(Dz. U. z dnia 28 października 2011 r.) informacje zawarte w raportach powinny być przekazywane ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego –w celu ich weryfikacji.

Jeśli jednak ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o wydawanie mu dokumentu potwierdzającego zestawianie opłaconych za niego składek częściej niż raz w roku, płatnik jest zobowiązany – nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni – takie raporty wydać. Dokumentem, w którym znajdują się informacje, zawarte w imiennym raporcie miesięcznym, może być druk ZUS RMUA, zawierający m.in. informacje o kwocie składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej od pracownika i podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie oraz symbol oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego został zgłoszony ubezpieczony. Taki dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Justyna Gul