Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Złóż korektę do ZUS bo zapłacisz grzywnę

dodano , Redakcja MH, materiał promocyjny

Płatnicy, którzy stwierdzili błąd w składanych przez siebie ubiegłorocznych raportach do 30 kwietnia mają tylko czas na złożenie korekty. W przeciwnym wypadku mogą zapłacić nawet 5000 zł grzywny.

 

Złożenie dokumentów rozliczeniowych korygujących, tj. deklaracji rozliczeniowej korygującej łącznie z imiennym raportem miesięcznym korygującym/imiennymi raportami miesięcznymi korygującymi, jest obowiązkiem płatnika w przypadku, kiedy konieczna jest korekta danych wskutek stwierdzenia nieprawidłowości:

-   przez płatnika składek we własnym zakresie,

-   przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy korygować?

Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik zobowiązany jest sporządzić i przekazać do Zakładu dokumenty rozliczeniowe korygujące:

-   w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie bądź od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład,

-   nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji – jeśli konieczność dokonania korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze decyzji,

-   nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli – jeśli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze kontroli.

Płatnik składek jest również zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do Zakładu w imiennych raportach miesięcznych, dotyczących danego roku kalendarzowego,nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym po tym terminie płatnik składek, bądź osoba zobowiązana do działania w imieniu płatnika, może zostać ukarana grzywną do 5000 złotych (art. 98 ust. 1 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – płatnik składek zobowiązany jest sporządzić i przekazać do Zakładu odpowiednie dokumenty korygujące.

Koryguje też ZUS

Również ZUS może dokonać korekty błędów w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych, które uzna za możliwe do poprawienia we własnym zakresie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między kwotąpodstawy wymiaru składek i kwotąskładek, za prawidłowąprzyjmuje siępodstawęwymiaru składek.

Płatnik, który nie zgadza sięz korektąsporządzonąprzez Zakład, może w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia złożyćdeklaracjęrozliczeniowąoraz imienne raporty miesięczne korygujące dokumenty nadesłane przez Zakład (chyba, że dane wynikająz prawomocnej decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu).

Jeśli korekta dotyczy danych wykazanych tylko w deklaracji rozliczeniowej, nie składa się imiennych raportów miesięcznych. Płatnik składek nie koryguje też danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych w przypadku stwierdzenia we własnym zakresie lub przez ZUS różnicy w podstawie wymiaru składek, jeśli jej wysokość nie przekracza 2,20 zł. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy podstawęwymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Komplet dokumentów korygujących należy złożyć zawsze (z wyjątkiem sytuacji, gdy płatnik koryguje wyłącznie dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej) z imiennych raportów miesięcznych korygujących i deklaracji rozliczeniowej korygującej, która zawiera dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych – także tych, za których zostały składki i świadczenia w poprzednim komplecie dokumentów zostały prawidłowo rozliczone składki.

Justyna Gul