Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Co nowego w podatkach?

dodano , Redakcja PS

2017 rok przynosi nam zmiany w przepisach i iskierkę nadziei w najnowszej linii orzecznictwa. Najistot­niejsza zmiana to wdrożenie Krajowej Ad­ministracji Skarbowej. Pozwala ona bez uprzedzenia zapukać do firmy i rozpo­cząć kontrolę, nie należy jej jednak mylić z funkcjami urzędów skarbowych – te po­zostają bez zmian.

Pozytywnie trzeba ocenić możliwość skła­dania zeznań rocznych sporządzonych za nas przez urzędy skarbowe, uprości to rozliczenia zwłaszcza osób pracujących na umowach o pracę. Najbardziej optymi­stycznie zaś nastrajają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które obalają tezę organów podatkowych, że parko­wanie służbowego samochodu poza fir­mowym parkingiem wyklucza 100-proc. odliczenie VAT.

(materiał z numeru kwiecień 2017)

Nowe możliwości składania zeznań rocznych
15 marca 2017 r. weszła w życie usta­wa z 9 marca 2017 r. o zmianie usta­wy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks kar­ny skarbowy. Jej przepisami wprowa­dzona została możliwość sporządzania zeznań PIT za niektórych podatników przez urzędy skarbowe (na wniosek po­datników), umożliwiono także składa­nie oświadczeń o przekazaniu 1% przez podatników, za których organy rentowe sporządzają roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A.

Reforma KAS weszła w życie
1 marca 2017 r. została wdrożona Krajo­wa Administracja Skarbowa (KAS), która łączy różne struktury administracji po­datkowej, służby celnej i kontroli skar­bowej. Jak zapowiadają twórcy reformy, zmiana organizacyjna pozwoli lepiej wy­korzystać potencjał służb podatkowych. Połączoną administracją kieruje nowo powołany w tym celu organ – szef KAS. Wśród wyzwań, jakie stoją przed KAS, można wymienić obsługę dużych podat­ników, jednolitą informację podatkową i celną, a także zapobieganie przestęp­czości (szczególnie w zakresie VAT). Czas pokaże, w jakim stopniu zmiany te przy­niosą spodziewane wyniki, a w jakim sta­ną się bardziej uciążliwe dla podatnika niż dotychczas obowiązujące regulacje.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
Od początku marca minister finansów nie jest już organem sprawującym nad­zór nad wydawaniem interpretacji indy­widualnych. Kompetencje w tym zakre­sie posiada szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta w założeniu przy­czynić się ma do wzrostu efektywności wykonywanych działań oraz podnieść ja­kość orzekania przez organy podatkowe w sprawach podatników, występujących z wnioskiem o wydanie interpretacji in­dywidualnej.

Nauka na koszt szefa, ale bez podatku
Pracownik, którego pracodawca kieruje na szkolenia podnoszące kwalifikacje za­wodowe i pokrywa koszty czesnego, jest z tego tytułu zwolniony z podatku docho­dowego – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbo­wej w Poznaniu w interpretacji o nume­rze 3063-ILPB1-1.4511.396.2016.2.AN.

Wynajem samochodów pracownikom daje pełne odliczenie VAT
Jeśli elementem działalności gospodarczej spółki jest komercyjny wynajem samo­chodów osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych, to ma ona pra­wo do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na użytkowanie tych aut. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 26 stycznia 2017 r., sygn. I SA/Po 954/16.

Wykreślenie z rejestru VAT zaskoczyło firmy sezonowe
Nawet krótkie zawieszenie działalności gospodarczej może zakończyć się dla przedsiębiorcy utratą statusu podatnika VAT. Wydłuża się lista kolejnych podmiotów, padających ofiarą nowych regulacji. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, ale tylko na chwilę – z myślą, by niebawem wrócić do bizne­su – będą zaskoczeni.

Nie można sprawdzić kontrahenta bez jego zgody
Podatnik ma prawo wystąpić do fiskusa o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podmiotu, z którym zamierza przeprowadzić transakcję. Musi jednak przedstawić urzędnikom po­zwolenie od tej osoby na wystawienie takiego dokumentu.

Parkowanie przed domem ze 100-proc. odliczeniem
Niedawne głośne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1200/15, I FSK 1201/15, wy­raźnie pokazują, że fiskus zbyt restrykcyjnie traktuje przepisy. Sąd obalił bowiem tezę, której broniły organy podatkowe, że już samo parkowanie służbowego samochodu poza firmowym par­kingiem wyklucza 100-proc. odliczenie VAT.

Mineralna to nie kranówka, dlatego VAT jest inny
Woda wodzie nierówna – orzekł NSA. Woda butelkowana słusznie ma w cenie 23 proc. podatku, a ta z wodociągów tylko 8 proc. Wyrok dotyczył sprawy o sygnaturze I FSK 1622/15.

Fiskus odmawia ulgi wynajmującym
Sprzedający nieruchomość uniknie zapłaty podatku tylko wtedy, gdy wyda pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Takie wnioski płyną z interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Ka­towicach o numerze 2461-IBPB-2-2.4511.1065.2016.2.AR.

Organizacja konferencji sprzedażowej w firmowych kosztach
Przedsiębiorca ma prawo swobodnie oceniać, jaki wydatek jest celowy z punktu widzenia osiągnięcia przychodu. Ocena ta powinna być respektowana przez organy, chyba że działań podatnika nie sposób zaakceptować z punktu widzenia wzorca racjonalnie działającego podmiotu. Tak orzekł NSA w sprawie o sygnaturze II FSK 3728/14.

Sonia Kozub-Skalska, Prezes Zarządu w Kancelarii Finansowo-Księgowej „Expert”® Sp. z o.o.

Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT® Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 10, 40-085 Katowice
tel: 32 253 70 61; fax: 32 253 70 62
tel kom: 512 270 953
biuro@kancelaria-expert.pl; www.kancelaria-expert.pl
https://www.facebook.com/kancelariaexpertkatowice