Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Prezentujemy profil szkoły z Lwówka Śląskiego

dodano , Redakcja MH, materiał promocyjny

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim - to właśnie w tej szkole kształci się laureatka wielkanocnego plebiscytu Mistrza Branży - Monika Chorąziak. Uczennica zajęła pierwsze miejsce w kategorii Receptury Ucznia, przygotowując "Kosz Wielkanocny z barankiem".

Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Powiat Lwówecki, w  której dzieci i młodzież z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mogą przebywać uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzonym zachowaniem.

Do placówek wychowankowie przyjmowani są  na podstawie skierowania Starosty Lwóweckiego. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wydania skierowania jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas pobytu w placówce wychowankowie zapewnioną mają naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej, całodobową opiekę internatu oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań.

Zespół położony jest na obrzeżach Lwówka Śląskiego, w województwie dolnośląskim około 35 km od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, wiele boisk i terenów zielonych, bliskość lasu sprawiają, że miejsce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internatowych.W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, pedagog, logopeda oraz specjalista rehabilitacji ruchowej. Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zespół  zapewnia:

  1. Całodobową opiekę nad dziećmi i uczniami pozbawionych opieki rodzicielskiej.
  2. Warunki do nauki i wychowania.
  3. Realizację celów rewalidacyjnych, w tym socjoterapeutycznych.

Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz w integracji ze środowiskiem. Celem Zespołu jest zapewnienie uczniom i wychowankom prawidłowego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz zdolności światopoglądowej i wyznaniowej.

W Zespole kształcimy z szkołach zawodowych młodzież w kierunku – murarz, kucharz małej gastronomii i cukiernik. W Zespole działa zespół muzyczny ,,Debiut”, sekcja sportowa Olimpiad Specjalnych ,, Jeżyk”, Koło Krótkich Form Teatralnych ,, Pęknięta Struna”. ZPEW uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z partnerem niemieckim z Kalletal. Uczniowie uczestniczą w wielu imprezach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.