Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Było, jest i będzie, czyli Spomasz Bydgoszcz w trzech odsłonach

dodano , spomasz 20141, materiał promocyjny

Potrzeby branży piekarskiej i cukierniczej w zakresie rozwią­zań technologicznych dla maszyn stosowanych w produkcji są wysokie, a Klienci coraz wyżej stawiają poprzeczkę.

Aby zaistnieć w tym obszarze działalności, potrzeba wiele umie­jętności i wiedzy, ale również kreatywności i pomysłowości na jak najlepsze wykorzystanie nowych możliwości technolo­gicznych w organizacji procesu przygotowania produktu oraz jego wypieku.

Wymagania Klientów doskonale realizuje firma Spomasz Bydgoszcz, która mimo sto­sunkowo krótkiej działalności szybko uplasowała się w czołówce dostawców maszyn i urządzeń dla piekarnictwa oraz cukiernictwa. W jaki sposób polski producent tak szybko zagościł na szczytach branży piekarniczej? Jakie idee towarzyszą dalszemu rozwojowi firmy? Czym zaskoczy nas w najbliższym czasie? O tych szczegółach opo­wiedział Jan Bończyk, prezes Zarządu.


 

Anna Arbenika: Śledząc działania rynkowe firmy Spomasz Bydgoszcz od początku funkcjonowania, moż­na tylko pogratulować tego, że w tak krótkim czasie polski producent dał się poznać jako rzetelny i konkuren­cyjny dostawca nowoczesnych ma­szyn i urządzeń. Jak Pan ocenia ten okres działania firmy?
Jan Bończyk: Bardzo dziękuję za uzna­nie. Rzeczywiście Spomasz Bydgoszcz stanowi niepodważalną markę na ryn­ku produktowym. Obecnie, po półtora roku działalności, możemy poszczycić się wieloma udanymi realizacjami i rosnącą grupą zadowolonych Klientów, choć mu­szę przyznać, że nie było łatwo. Pomogły nam w tym zarówno środki pomostowe, jak i pomoc płynąca z Unii Europejskiej. Dzisiejsza pozycja firmy na rynku to na­prawdę świetny rezultat – jestem bardzo zadowolony i jednocześnie dumny z ca­łego naszego zespołu. Nie zatrzymuje­my się jednak, tylko pracujemy dalej nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla branży w kraju i zagranicą.

 

AA: Jest Pan silnie związany z branżą piekarniczą i cukierniczą. Czy wcze­śniejsze doświadczenia pomagają w realizacji wizji i strategii firmy?
J.B.: Oczywiście, że tak. Znajomość ryn­ku i Klientów jest nieocenionym atutem. Mogę poszczycić się tą wiedzą. Nie jest to jednak złoty środek na biznes. Nie da się uniknąć problemów, które zawsze towarzyszą podejmowanym wyzwaniom i nowym przedsięwzięciom. Niemniej jed­nak jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, nawet tym najambitniej­szym, i skutecznie realizować strategię rozwojową. Udaje nam się to dzięki sy­nergii działań w ramach przemysłu maszy­nowego i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

AA: Oferta produktowa Spomasz Byd­goszcz jest rozbudowana. W katalogu znajdują się m.in. miesiarki, wywrot­nice, ubijaczki, dzielarki, piece pie­karnicze, jak również całe linie tech­nologiczne. Jakie produkty stanowią główny punkt zainteresowania firmy?
J.B.: Nasza oferta produktowa została dostosowana do potrzeb rynku, dlatego jesteśmy gotowi na realizację zarówno mniejszych zleceń, jak i dużych projek­tów inwestycyjnych. Każde zamówienie traktujemy bardzo poważnie i realizujemy z zachowaniem najwyższej staranności. Warto jednak nadmienić, że nasze ostat­nie działania skupiają się wokół pieców termoolejowych oraz całych linii produk­cyjnych. Jest to nowość na polskim ryn­ku, ale jednocześnie przyszłość naszego piekarnictwa. Technologia termoolejowa oraz zautomatyzowana linia załadunko­wa pozwalają maksymalne obniżyć kosz­ty eksploatacji przy zachowaniu najwyż­szych poziomów efektywności wypieku. Jest to nie lada wyzwanie konstrukcyjne, dlatego obecnie jesteśmy jedynym polskim producentem takich urządzeń.

AA: Jest sprawą oczywistą, że po­zyskanie pieców piekarniczych czy innych urządzeń stanowi spore wy­zwanie finansowe. Nie każdy Klient jest przygotowany na tak duży wy­datek inwestycyjny. Czy Spomasz Bydgoszcz oferuje Klientom również alternatywne formy finansowania za­mówień?
J.B.: Zdajemy sobie sprawę, że koszty zakupu nowych urządzeń piekarniczych są dość dużym wydatkiem. Konieczność jednorazowego wyłożenia wszystkich środków finansowych może stanowić silną barierę w każdym sektorze gospodarki. Je­steśmy przygotowani do realizacji każdego rodzaju współpracy i z każdym Klientem. W naszej ofercie znajdują się alternatyw­ne formy finansowania. We współpracy z instytucjami finansowymi możemy za­proponować Klientom naprawdę ciekawe rozwiązania kredytowe i leasingowe. Dzię­ki temu unikamy znacznego angażowa­nia środków, które wydawałoby się nie do przejścia. Z przyjemnością pomożemy w przygotowaniu wszystkich kwestii for­malnych tak, żeby cała procedura przy­gotowawcza nie była absorbująca dla na­szych Klientów.

 

AA: Spomasz Bydgoszcz stanowi markę rozpoznawaną na rynku kra­jowym – i to nie ulega żadnej wąt­pliwości. Czy działania firmy spraw­dzają się równie dobrze za granicą?
J.B.: Nasza firma nie skupia się wyłącznie na polskich odbiorcach. Oczywiście rodzi­my rynek jest dla nas niezwykle istotny i staramy się dotrzeć do jak największej liczby Klientów, mimo to prowadzimy dzia­łania eksportowe. Nasze urządzenia do­stosowywane są do odmiennych wymagań Klientów z różnych krajów i spełniają kry­teria stawiane przez zagranicznych kon­trahentów. Warto dodać, że dotychczas zrealizowane kontrakty zakończyły się peł­nym powodzeniem. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie marka Spomasz stanie się znakiem międzynarodowym, a już można śmiało stwierdzić, że istotnie zaznaczyliśmy swoją obecność na arenie międzynarodowej.

AA: Produkcja i sprzedaż urządzeń wiążą się nieodłącznie z konieczno­ścią serwisowania. Jest ono bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zachowanie płynności produkcyj­nej i jakości produktów. Czy Spomasz Bydgoszcz oferuje również usługi serwisowe, a jeśli tak, to na jakich zasadach są one realizowane?
J.B.: Spomasz Bydgoszcz jest doskonale przygotowany do oferowania komplekso­wych usług serwisowych. Profesjonalny i szybko działający serwis stanowi nie­odzowny element prowadzenia tego typu działalności. Priorytetem jest dla nas bu­dowanie pozytywnych relacji z naszymi Klientami. W naszym zespole znajdują się serwisanci stacjonarni, ale również jed­nostki terenowe. Jesteśmy zawsze gotowi pomóc w ewentualnych kłopotach. Na każ­de zgłoszenie odpowiadamy natychmiast i rzetelnie informujemy o podejmowanych krokach naprawczych.

AA: Wkrótce największe polskie tar­gi dla piekarzy i cukierników – Pola­gra-Tech. Czym Spomasz Bydgoszcz zaskoczy nas w Poznaniu? Możemy spodziewać się rewolucji na rynku produktów dla piekarnictwa i cukier­nictwa?
J.B.: Mogę powiedzieć, że pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń, w których zostaną wykorzy­stane najnowsze technologie znacznie po­prawiające jakość produktów oraz opty­malizujące koszty funkcjonowania piekarni i cukierni. Jest to z całą pewnością prze­łom w branży. Nasze pomysły zaprezentu­jemy na tegorocznych Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych Polagra­-Tech. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska nr 50 na hali 5A i obejrzenia pro­ponowanych nowości.

AA: Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ży­czyć powodzenia i czekać z niecierpli­wością na zapowiedziane innowacje.