Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Zarządzanie jakością, zarządzanie informacją

dodano , csb system, materiał promocyjny

Wymagania stawiane zarządzaniu jakością, gwarancja bezpieczeństwa produktów spożywczych i kontrola pochodzenia w branży młynarskiej wymagają sprawnego zarządzania informacją. Przedsiębiorstwa potrzebują wydajnego i elastycznego rozwiązania IT, które integruje system zarządzania jakością w całym rozwiązaniu ERP.

Moduł zarządzania jakością Sys­temu CSB uwzględnia charakte­rystykę procesów i jest integral­ną częścią oprogramowania branżowego. Dba o zorientowaną na jakość optyma­lizację zarówno procesów, jak i produk­tów. Przedsiębiorstwa wykorzystujące ten moduł dysponują optymalnym na-rzędziem pozwalającym wdrożyć krajo­we i międzynarodowe wytyczne, służące jednocześnie trwałej optymalizacji pro­cesów. Równolegle w systemie zarzą­dzania jakością odbywa się analiza or­ganizacji wszystkich istotnych procesów. Dzięki skutecznemu zarządzaniu jakością wzrasta bezpieczeństwo artykułów spo­żywczych, co przekłada się na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Zarrądzanie jakoścIą
Kontrola pochodzenia jest centralnym obszarem zarządzania jakością, który zwłaszcza w przedsiębiorstwie branży spożywczej ma niebagatelne znaczenie. Wzajemne po-wiązanie i pełna integracja obszarów funkcyjnych (planowania, sterowania i kontroli, zarządzania jakością) realizuje wszystkie wymagania i jednocześnie aktywizuje ukryty potencjał racjo­nalizacyjny w przedsiębiorstwie. Wdrożenie rozwiązania kon­troli pochodzenia w Systemie CSB w sposób trwały i widoczny zwiększa zaufanie konsumentów do produktów i producenta.

Pełna integracja oprogramowania ma w przypadku systemu za­rządzania jakością pierwszorzędne znaczenie. Ze względu na swój charakter parametry kontroli jakości są rejestrowane w wielu obszarach przedsiębiorstwa, trudno przypisać je do konkretnego obszaru/modułu. Rozwiązaniem jest pełna integracja wszystkich obszarów w ramach jednego systemu, co przełoży się na sku­teczne zarządzanie jakością. System CSB umożliwia elektroniczne sterowanie zarządzaniem jakością, z uwzględnieniem wszystkich krajowych i między­narodowych norm, wytycznych czy ustaw oraz wiarygodną kontrolę pochodzenia wzdłuż całego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie obejmuje swoim zasięgiem zarządzanie jakością we wszystkich obszarach przedsiębior­stwa, począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, maga­zyny, na sprzedaży kończąc. Dzięki takiej koncepcji możliwa jest bieżąca rejestracja (online) wszelkich informacji dotyczą­cych parametrów jakości i kontroli pochodzenia ze wszystkich punktów przedsiębiorstwa w jednym systemie, ich dowolne zestawienie i dalsza analiza. Wszystkie wewnątrzzakładowe dane dotyczące wykorzystanych materiałów, personelu, komórek organizacyjnych, maszyn i ja-kości są rejestrowane tam, gdzie powstają. Zarządzanie jakością dostarcza tym samym wszystkich niezbędnych parametrów jako­ści w taki sposób, że przeprowadzenie i dokumentacja procesów kontroli odbywają się bez konieczności zatrzymywania procesów. Tak powstaje bezbłędna kontrola jakości wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego.


HACCP
Zarówno stacjonarne punkty rejestracji danych, jak i urządzenia mobilne są bezpośrednio powiązane z krytycznymi punktami kontrolnymi (CCP) przedsiębiorstwa, umożliwiając spełnienie norm HACCP. Oznacza to, że wszelkie wewnętrzne procesy, takie jak transport, ważenie, skanowanie, mieszanie, napeł­nianie, pakowanie, analiza, i niezbędne do wykonywania tych zadań maszyny oraz urządzenia są zsynchronizowane z zarzą­dzaniem jakością w ramach jednego systemu ERP. W ten spo­sób uzyskujemy bezbłędną weryfikację jakości i pochodzenia produktu w całym procesie produkcji, a to dzięki następują­cym funkcjonalnościom:
• elektronicznej księdze kontroli jakości wraz z opisem stanowisk, procesów, procedur i zaleceń roboczych,
• elastycznemu sterowaniu modułem zarządzania jako­ścią,
• stuprocentowemu dotrzymaniu rygorów kontroli jakości,
• dokumentowaniu zdarzeń bezpośrednio na miejscu,
• kontrolom jakości na przyjęciu dostaw,
• kontroli wejścia i wyjścia z produkcji wraz z przyporząd­kowaniem numerów losowych//numeru partii,
• przejrzystemu dokumentowaniu procesów podczas opra­cowania wsadów,
• bezbłędnemu systemowi informacji o wsadach,
• połączeniu ze sterowaniem procesami i danymi w za­stosowanych urządzeniach i maszynach, planowaniu we­wnętrznych i zewnętrznych audytów dostawców,
• poprawieniu jakości produktu oraz satysfakcji klienta, •optymalnemu zarządzaniu reklamacjami, co oznacza „bezpapierową” realizację koncepcji HACCP.

Wszystkie obszary pod kontrolą
Wykorzystanie modułu zarządzania jakością Systemu CSB przekłada się na trwałe korzyści w skali całego przedsiębiorstwa: płynność procesów oraz dokładną informację, systematyczne raportowanie i eliminowa­nie pomyłek czy wąskich gardeł. Zmiany w organizacji procesów mające na celu poprawienie jakości w każdym obszarze przedsiębiorstwa można wdrożyć za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Po­jawiające się błędy i braki są nie tylko personalizowane, lecz również systematyzowane i archiwizowane według określonych reguł. Tym samym ma miejsce trwałe poprawienie procesów w operacyjnych działaniach biznesowych. Standardowe opisy robocze, wskazówki jakościowe i ilościowe, zalecenia kontroli i metody postępowania w sytuacjach krytycz­nych, środków ochrony produktów i metod pozwalają kształto­wać procesy przedsiębiorstwa w sposób pewny i efektywny. Tym samym zarządzanie jakością Systemu CSB realizuje obszerny controlling procesów i generuje korzyści dla przedsiębiorstw je użytkujących. Dodatkowo wzmacnia poczucie odpowiedzial­ności u pracowników oraz gwarantuje jakość i bezpieczeństwo wszystkich procesów.

Adam Steć, członek zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o.