Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Gwarancja jakości od samego początku

dodano , csb system, materiał promocyjny

Wymagania ze strony konsumentów zmieniają się. Obecnie już nie tylko klasyczne kryteria, takie jak cena, mają wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz ważniejsze są środowisko produkcji, skutki środowiskowe i wartość produktów. Współcześni konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na wyroby wysokiej jakości.

Brak błędów podczas procesów
Wysokiej jakości, bezpieczne produkty wy­magają stałej kontroli przez zarządzanie jakością w skali całego przedsiębiorstwa. Oferując system zarządzania jakością i la­boratorium, proponujemy idealne rozwią­zanie. W jednym obejmującym wszystkie funkcje, płynnie zintegrowanym systemie istotne dla jakości informacje ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa są rejestrowa­ne online i analizowane. Całość obszarów funkcyjnych jest zaopatrzona w „sieciowe” punkty informacyjno-kontrolne. Zarządzanie jakością dostarcza pracowni­kom zakładu informacji na temat wyma­ganych parametrów jakości, tak by można było realizować kontrole i jednocześnie do­kumentować je za pomocą systemu, bez konieczności przerywania procesów. Dzięki temu mamy gwarancję bezbłędnej weryfi­kacji jakości całego łańcucha produkcyjno­-logistycznego. Istniejące stacjonarne punkty rejestracji danych i mobilne urządzenia końcowe są połączone bezpośrednio z krytycznymi punktami kontrolnymi przedsiębiorstwa, dlatego możliwy staje się kompleksowy HACCP (Hazard Analysis and Critical Con­trol Points). Procesy, takie jak ważenie, mieszanie, opracowywanie, napełnianie, pakowanie i analizowanie, są cały czas zsynchronizowane z zarządzaniem jako­ścią przez System ERP/MES. Tak osiąga­na jest najlepsza jakość po minimalnych kosztach.

 

Wszystkie ustawy, wytyczne, normy, certyfikaty i standardy w systemie ERP
Zarządzanie jakością i system informacji w laboratorium oferowany przez CSB gwa­rantują wdrożenie najważniejszych ustaw, wytycznych i norm oraz międzynarodowych standardów. W takim samym stopniu nale­ży uwzględnić międzynarodowe standardy etykietowania i znakowania produktów.

Systemowa informacja o niedoskonałościach i ich eliminowanie
Przy wsparciu modułu CSB QM i systemu informacji w laboratorium udostępniane są dane o wszystkich krytycznych punktach w przedsiębiorstwie. Zmiany w procesach mające na celu poprawienie jakości można wdrożyć szybko i komfortowo. Występują­ce błędy i braki są nie tylko personalizo­wane, lecz także systematyzowane i eli­minowane według ustalonych reguł. To sprawia, że procesy przedsiębiorstwa są stale ulepszane. Definiowanie w systemie standardowych zaleceń roboczych, jakościowych i ilościo­wych wskazówek kontroli oraz zachowa­nia bezpieczeństwa czy środków bezpie­czeństwa dla produktów i metod sprawia, że procesy w przedsiębiorstwie stają się bezpieczne i efektywne. Zarządzanie ja­kością i system informacji w laboratorium CSB gwarantują dokładność we wszyst­kich procesach, jakość i bezpieczeństwo w odniesieniu do każdego obszaru przed-siębiorstwa.

Audyt i certyfikacja przy wsparciu jednego systemu
CSB wspiera przedsiębiorstwa podczas pla­nowanych audytów i etapów certyfikacji. Wszystkie dokumenty wpływają do modu­łu zarządzania certyfikatami, dostarczając informacji o strukturze organizacyjnej i zachodzących procesach. W ten sposób nakłady na zarządzanie certyfikatami wy-raźnie zmniejszają się.

Adam Steć, członek zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o.