Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Tarcza finansowa - ważne informacje

dodano , Redakcja PS

Przedsiębiorco, masz czas do końca roku aby dostarczyć dokumenty wymagane w ramach przyznanej subwencji z tzw. „Tarczy finansowej”.

Zgodnie z  Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” Beneficjent Umowy Subwencji Finansowej jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. :

1) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;

oraz
 
2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Procedury przekazywania dokumentów są uruchomione w bankach w których Beneficjent składał wnioski do PFR o przyznanie subwencji.

Niedotrzymanie terminu określonego w Regulaminie, dotyczącego dostarczenia wymaganych dokumentów, skutkuje tym, iż  Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji.

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby, o których mowa powyżej, wyłącznie:
 1)  za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
lub
 2) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.


Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku pełnomocnictwo w przypadku złożenia wniosku przez:
- spółkę cywilną - zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności - nawet jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników;

- podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, gdy z KRS wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane są dwa lub więcej podpisów;

- osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta.

Pamiętaj, że dokumenty mogą być podpisane elektronicznie tylko i wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Nie wystarczy posiadanie profilu zaufanego.

Jeśli nie masz jeszcze podpisu kwalifikowanego to musisz wiedzieć, że procedura jego wyrobienia nie jest krótka i tania. Na rynku pojawiła się opcja wykupienia podpisu kwalifikowanego jednorazowego za 15 zł netto. Warto poszukać optymalnych dla siebie rozwiązań i jednocześnie wywiązać się ze zobowiązać w stosunku do PFR.