Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

VIII Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego

dodano , Redakcja PS

Ponad dwustu sześćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz polityki, gospodarki, świata nauki i mediów wzięło udział w VIII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego zorganizowanej przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców i kwartalnik „Food-Lex” w dniu 19 października 2017 r.

VIII „Forum 100”, które zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela oraz JM Rektora SGGW – prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, odbyło się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Galę prowadzili Andrzej Gantner, dyrektor generalny, członek zarządu PFPŻ ZP oraz Agnieszka Kępińska-Sadowska, członek zarządu PFPŻ ZP.

 

Otwierając Galę „Forum 100” Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ ZP zaznaczyła, że przemysł żywnościowy stanowi bardzo ważną część polskiej gospodarki, której rozwój w ciągu ostatniej dekady nie mógłby przebiegać tak dynamicznie, gdyby nie sukces eksportowy producentów i przetwórców żywności.
Prezes Federacji odniosła się także do działań przemysłu spożywczego podejmowanych w Polsce w ramach idei odpowiedzialnego biznesu. W trakcie wypowiedzi zostały przywołane takie przykłady jak Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!” realizowany przez PFPŻ ZP we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym już od ponad 10 lat czy system samoregulacji reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12. „Monitoringi systemu przeprowadzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji potwierdziły, że samoregulacja jest skutecznym rozwiązaniem w ograniczaniu reklam i wskazań sponsorskich dot. artykułów spożywczych i napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana” – powiedziała Prezes PFPŻ ZP. Ponadto, pani Skonieczna poinformowała również o prowadzeniu przez producentów licznych inicjatywa na rzecz obniżenia wartości energetycznej diety polskiego społeczeństwa i optymalizacji składu produktów spożywczych.

 

Do tematu sukcesu polskiej gospodarki żywnościowej powrócili zaproszeni prelegenci: Jacek Bogucki – Wiceminister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Parlamentu Europejskiego, Łukasz Porażyński – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju oraz Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny DG AGRI Komisji Europejskiej. W swoich wypowiedziach eksperci wielokrotnie wskazywali na imponujący rozwój przemysłu rolno-spożywczego, jaki dokonuje się nieprzerwanie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podkreślano przy tym, że wysokie wyniki eksportowe są efektem bardzo dobrego dopasowania się zarówno rolnictwa jak i przetwórstwa do wymogów rynku unijnego oraz krajów trzecich, zarówno pod względem jakości jak i ceny produktów żywnościowych.

W trakcie Forum 100 został zorganizowany Panel dyskusyjny pt.: „Strategia rozwoju eksportu polskiej żywności szanse i zagrożenia”, w trakcie, którego debatowano nad uwarunkowaniami eksportu polskiej żywności - nad szansami, ale również zagrożeniami, zarówno na rynkach UE jak i krajów trzecich. Do dyskusji zostały zaproszone osoby, które bezpośrednio związane są z tworzeniem i realizowaniem strategii i działań mających wspierać polski eksport:                                                                                                                                               
Jacek Bogucki –   Wiceminister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Łukasz Porażyński – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju  
Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł PE    
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Łukasz Hołubowski – Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ ZP, który był również moderatorem panelu.

 

W trakcie debaty prelegenci odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in. obecnej kondycji polskiego eksportu i jego tegorocznego największego sukcesu, zagrożeń dla dalszego wzrostu wymiany handlowej w ciągu najbliższych 2-3 lat, a także dostępnych specjalnie dla eksporterów produktach finansowych. Zastanawiano się również, czy obecna sytuacja gospodarcza w UE sprzyja eksportowi polskiej żywności oraz czy działania podejmowane przez UE w zakresie otwierania nowych rynków zbytu poprzez umowy o wolnym handlu sprzyjają rozwojowi polskiej branży spożywczej.

Podczas Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego miało także miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień „PRO POLONIA OPULENTA”. Wyróżnienie to nadawane jest od 17 lat przez PFPŻ ZP osobom, instytucjom, mediom i firmom z otoczenia przemysłu żywnościowego, za działania mające szczególny pozytywny wpływ działanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności. Kapitułę Wyróżnienia Pro Polonia Opulenta tworzy Zarząd Polskiej Federacji Producentów Żywności, a kandydatury wyróżnionych instytucji i osób zgłaszają członkowie organizacji.

W obecnej edycji Kapituła Pro Polonia Opulenta postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:
W kategorii - Pro Polonia Opulenta – nauka, prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalskiemu za wieloletnią działalność naukową dotyczącą analizy ekonomicznej funkcjonowania gospodarki żywnościowej w Polsce;
W kategorii - Pro Polonia Opulenta – media, miesięcznikowi „Przemysł Spożywczy” za merytoryczne i obiektywne przekazywanie informacji związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym w Polsce;
W kategorii - Pro Polonia Opulenta – finanse, dla Banku Pekao S.A. za działania na rzecz wspierania rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce.

Spotkanie uświetnił koncert gwiazdy wieczoru – Zespół De Mono.

Ideą „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy szerokim kręgiem interesariuszy związanych z produkcją żywności w tym: przedstawicielami firm żywnościowych, organizacjami samorządu gospodarczego, rolnictwa, parlamentarzystami, eurodeputowanymi, administracją państwową, światem nauki i mediami.
Organizatorem „Forum 100” była Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i kwartalnik „Food-Lex”.