Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – daj szansę swojej firmie

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Szukasz rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie firmy, podniosą jej konkurencyjność. Chcesz poznać słabe i silne strony Twojej firmy? Skorzystaj z ostatniej szansy na bezpłatny audyt strategiczny.

GAPP SA, ARL Sp. z o.o. oraz PNT Euro-Centrum Sp. z o.o. proponują małym i średnim przedsiębiorcom nową usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym - Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Usługa jest prowadzona w ramach ogólnopolskiego projektu: ,,Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) - nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu”.

Projekt trwa do końca 2012 roku, a doradztwo będzie świadczona bezpłatnie na zasadach pomocy de mini mis.*

Jak skorzystać z bezpłatnej usługi ASP?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.audytstrategiczny.pl,  wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej przez siebie Instytucji realizującej projekt:
- Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. – lider projektu
- Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
- Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Instytucja, do której wpłynęło zgłoszenie, decyduje o przyjęciu zgłoszenia i przystępuje do przygotowania realizacji usługi. Audyt strategiczny w firmie jest przeprowadzony w terminie ustalonym w umowie.

Co uzyskasz?

Na podstawie zebranych podczas audytu informacji powstaje raport zawierający rekomendacje, umożliwiający podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, w ramach warunków, jakie kreuje i determinuje otoczenie firmy, w tym:

- ocenę konkurencji,
- wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa,
- analizę i ocenę jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią ze względu na warunki panujące na rynku,
- informacje na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt, rynek i technologia stosowana przez firmę,
- bilans strategiczny firmy.

Po zakończeniu projektu nadal pozostanie ona w katalogu usług doradczych instytucji na zasadach komercyjnych. Ponadto zgodnie z celem projektu zostanie ona rozpowszechniona wśród innych IOB oraz ośrodków KSU, a tym samym wzmocni sieć tych instytucji w całej Polsce, co z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

*** 

Biuro Projektu:

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Astrów 10
40-045 Katowice
tel.: 32 730 48 41, 696 076 319,
e-mail: asp@gapp.pl, www.audytstrategiczny.pl

***

Projekt i kampania promocyjna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.