Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Nowe możliwości najmniejszego systemu załadowczego – MIWE athlet L

dodano , geth, materiał promocyjny

Rosnące zainteresowanie najmniejszym automa­tycznym systemem załadowczym pieców wsado­wych nie jest zaskoczeniem. Sygnały płynące z rynku były wyraźne, już kilka lat temu okazało się, że brakuje chętnych do pracy w zawodzie piekarza.

Niepewna sytuacja kadrowa zmusiła właścicieli do zastosowania rozwiązań podnoszących standardy pracy. Wszak wywiązanie się z umów dostaw (obar­czonych karami w przypadku sieci handlowych) i spełnianie oczekiwań konsumentów to zadania priorytetowe.

Z podobnym wyzwaniem mierzyli się nasi zachodni sąsiedzi. Pomocna okazała się automatyzacja zała­dunku. Eliminacja najcięższego etapu produkcji – tj. za-i wyładunku – podnosi atrakcyjność miejsca pracy. Do­datkowym atutem automatyzacji załadunku jest jakość pro­duktów, które na pierwszy rzut oka mają równomierny kolo­ryt skórki. Krótki czas załadunku i synchronizacja wyładunku sprzyjają małej utracie ciepła w komorze. Stąd odczuwalne niż­sze koszty energii.

 

Koncepcja redukcji siły fizycznej w załadunku skutecznie rea­lizowana przez system załadowczy MIWE athlet powstała nie tylko z myślą o dużych instalacjach piecowych. Rzemieślnicze zakłady z dwoma, a nawet jednym piecem wsadowym znajdą idealnego partnera w wersji załadunku o skali L. System wy­stępuje w tradycyjnych rozmiarach (szer. 120 lub 180, gł. 160 lub 200 cm), może być montowany w lokalu, a wnoszony jest w elementach przez tradycyjne drzwi. MIWE athlet L obsłu­guje od jednego, montowany wówczas do sufitu lub podłogi, do trzech pieców wsadowych (jako wersja jezdna poruszająca się na prowadnicy wpuszczonej w podłogę). Maksymalna liczba obsługiwanych półek to 18. Obsługa systemu załadunku MIWE nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Inwestycja w system au­tomatycznego za-i wyładunku jest przejawem dojrzałego i glo­balnego myślenia o podnoszeniu atrakcyjności zawodu pieka­rza. Pracodawca, który inwestuje w park maszynowy, mając na uwadze dobro pracowników, może liczyć na zwrot inwestycji w postaci takich wartości, jak lojalność, rzetelność i uczciwość.Planowanie
Konfigurowanie modelu MIWE athlet L odbywa się indywidual­nie, tak by optymalnie wykorzystać powierzchnię zakładu. Czę­sto pozorna ciasnota przy reorganizacji ciągu produkcyjnego może okazać się sposobem na poprawę komunikacji i pozyska­nie miejsca, dlatego warto rozważyć zlecenie indywidualnego projektu. Poniżej 3 propozycje rozmieszczenia pieców z zała­dunkiem MIWE athlet L.

1. Najprostszym rozwiązaniem jest za-i wyładunek pieczywa na taśmie stołu athleta, załadunek taśmy może odbyć się przez poprzeczne aparaty załadowcze lub ręczne wykładanie z koszyków.

2. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest rozstawienie pieców tak, by pomiędzy nimi, na wysokości półek piecowych stanął wózek odbiorczy z ukośnymi półkami przejmujący pieczywo ze stołu athleta. W tej opcji ustawienia wyeliminowany jest odbiór ręczny, a obsługa całego systemu może być nadzorowana przez 1 osobę. Wózek posiada blokadę zabezpie­czającą przed spadaniem pieczywa, po jej zwolnieniu zsuwa się ono bez­pośrednio do koszy.

3. Rozwiązaniem zajmującym najmniej miejsca jest umieszczenie taśmo­ciągu na wysokości ostatniej półki piecowej. Dowolnie poprowadzony mo­że mieć swój koniec na „wydawce”. Piece stoją wówczas, dla oszczędności miejsca, blisko siebie. Na taśmie transportowej dodatkowo montowany jest system zraszania chleba. Taśma transportowa bywa zakończona praktyczną zjeżdżalnią, po której upieczony chleb zsuwa się do rąk osoby przekładającej bochenki do koszy.Dodatkowe funkcje
Od niedawna najmniejszy z systemów załadunku na rynku wzbogacany jest w szereg wygodnych opcji.
1.  Dla komfortu obsługi sterowanie FP lub TC może być zdublowa­ne z boku stołu. Rozwiązanie to eliminuje przechodzenie operatora do panelu sterowniczego na słupku. Dla zachowania bezpieczeństwa stół wyposażony jest w specjalną siatkę z czujką dotykową. W razie napot­kania na przeszkodę (pozostawiony wózek, osoby pracujące) nie docho­dzi do zmiażdżenia, ruch stołu athleta jest przerwany. Opcja jest bardzo wygodna, redukuje czynności obsługi o jeden krok. Sterowanie odbywa się bezpośrednio z miejsca pracy przy stole.

2. Cenionym rozwiązaniem jest fotokomórka umieszczona na krawędzi tylnej stołu. Zwolniony fragment stołu jest sygnałem do samoczynnego przesunięcia się skokowo taśmy, tak by odbierający mógł sprawnie prze­jąć pieczywo bez wymuszania ruchu stołu przyciskiem.

3. W opcji wyładunku na górną taśmę odbiorczą cennym wyposażeniem systemu jest sygnalizacja o zakończeniu programu wypiekowego i go­towości do odbioru. Wówczas stół samoczynnie podjeżdża kolejno do półek. Przy obsłudze dwóch pieców, po skończonym wyładunku pierw­szego stół athleta należy przesunąć pod drugi (ew. trzeci) z pieców.

4. Przy ręcznym odbiorze wypieków ze stołu wygodną opcją jest po­mocnicza półka wysuwana spod stołu. Może służyć do umieszczania koszy transportowych, do których odkładane jest gotowe do sprzedaży pieczywo.

5. W piekarni, w której produkcja odbywa się na peelboardach rozważyć należy opcję ustawienia obok pieców (w miejscu wolnym przeznaczo­nym np. pod trzeci piec) stołu pośredniego (z wolnym dostępem do stro­ny pieców). Obsługujący może wykładać ręcznie peelboardy z kęsami.
Podjeżdżający stół podbiera kęsy z peelboardów, przesuwając taśmę skokowo, i odjeżdża z powrotem pod piece, zasadzając przejęte produkty.

Automatyzacja nie tylko dla przemysłu
MIWE athlet L dedykowany jest rzemieślniczej piekarni o nied­użej produkcji, to racjonalny wybór już przy obsłudze 1 pieca
o maks. 6 komorach. W przypadku rozbudowy instalacji o no­we piece system może przejąć obsługę maks. 3 pieców. Dzię­ki systemowi załadunku stworzone zostają moce przerobowe, które otwierają drogę do zwiększenia wydajności.

Tradycja a postęp techniczny
Automatyzacja załadunku nie niszczy cech pieczywa świadczą­cych o ich rzemieślniczej jakości. MIWE athlet L pracuje ostrożnie i w sposób zsynchronizowany, co sprawia, że wszelkie obciążenia mechaniczne zostają ograniczone do minimum. Nawet najwraż­liwsze ciasto (luźne) nie deformuje się. Wymierna jest poprawa efektów wypiekowych, gdyż zasadzenie pieca realizowane jest z dokładnością co do sekundy. Nie dochodzi tym samym do utra­ty energii i czasu przy ponownym rozgrzaniu pieca, więc atmo­sfera pieczenia jest stała. Produkt jest upieczony równomiernie, a jego jakość powtarzalna. MIWE athlet L eliminuje dodatkowo ludzkie błędy, jak zbyt długi czas pieczenia, nieodpowiednia tem­peratura, zbyt małe lub zbyt duże zaparowanie.
Zautomatyzowany system załadowczy sprzyja mniejszemu za­brudzeniu mąką, a czystość w zakładzie utrzymana jest na zdecydowanie wyższym poziomie.

Małgorzata Majdan