Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Będzie łatwiej prowadzić firmę? Jakie zmiany czekają nas w 2017 r.

dodano , kfk, materiał promocyjny

Początek roku kalendarzowego jak zwykle niesie ze sobą zmiany w przepisach ustaw podatko­wych. Czy będzie to rewolucja, czy tylko drobna korekta? Odpowiedzi na to pytanie każdy z podat­ników musi udzielić sobie sam po przeanalizowa­niu, które zmiany będą miały wpływ na formę i specyfikę prowadzonej przez niego działalności.

Kwota wolna od podatku
Wśród zmian, które bardzo interesują przedsiębiorców prowadzących firmy jako osoby fizyczne, znajduje się kwo­ta wolna od podatku. Wicepremier wska­zał, że przy rocznych zarobkach w wy­sokości 127-130 tys. zł rocznie kwota wolna od podatku „kończyłaby się”.

– Jest jeszcze jeden taki próg, tro­szeczkę niewidoczny, bo on nie jest na­zywany progiem podatkowym, a jest właściwie najważniejszy, to próg ok. 127-130 tys. zł, od którego ludzie le­piej zarabiający nie płacą składki na ZUS i z tego wynika, że płacą dużo mniejszą daninę ogółem. I związku z tym w tym momencie kończyłaby się kwota wolna – mówił Mateusz Morawiecki w Programie III Polskiego Radia.

Kwota wolna od podatku wzro­sła w 2017 r. do 6,6 tys. zł, ale sko­rzystają z niej wyłącznie osoby zara­biające rocznie taką właśnie sumę lub mniej. W przypadku dochodów od 6,6 tys. zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie stopniowo maleć, dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocz­nie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 3091 zł. Według poprawek dla osób o do­chodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast podatnicy za­rabiający więcej niż 127 tys. zł w ogóle nie będą mieli kwoty wolnej, więc przed­siębiorca zapłaci podatek w wysokości 29 099 zł, a więc o 989 zł więcej. Final­nie zmiana ustawy skutkująca brakiem kwoty wolnej od podatku przy zarobkach w wysokości 127-130 tys. zł oznacza dla osób fizycznych podniesienie podatku.

Powyżej 15 000 zł nie zapłacisz kontrahentowi gotówką
1 stycznia 2017 r. dodany został art. 22p u.p.d.o.f., którego przepi­sy wyłączać będą możliwość zalicza­nia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem (wynikającego z art. 22 ustawy z 2 lip­ca 2004 r. o swobodzie działalności go­spodarczej) obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Oznacza to, że koszt/zakup powyżej 15 000 zł zapłacony kontrahen­towi gotówką – zgodnie z wolą ustawo­dawcy – nie będzie stanowił kosztu uzy­skania przychodu. Wcześniej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz­nych przepis taki nie funkcjonował, zaś na gruncie ustawy o swobodzie działal­ności gospodarczej kwota ta wynosiła 15 000 euro.

Obniżona stawka podatku w wysokości 15% od osób prawnych
1 stycznia 2017 r. do u.p.d.o.p. wpro­wadzona została druga stawka po­datku w wysokości 15%. Będą mogli z niej skorzystać przede wszystkim mali podatnicy (zob. art. 19 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) oraz – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność – podatnicy rozpoczynają­cy działalność (zob. art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązują­cym od 1 stycznia 2017 r.), z wyłącze­niem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a u.p.d.o.p. w brzmieniu obo­wiązującym od 1 stycznia 2017 r. i po­datkowych grup kapitałowych (zob. art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p. w brzmieniu obo­wiązującym od 1 stycznia 2017 r.). Przed wejściem zmian w życie obowiązywała tylko jedna 19-proc. stawka podatku.

Unikanie lub uchylanie się od opodatkowania
Jak od 1 stycznia 2017 r. stanowi art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p., art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych przy podziale spółek lub wymianie udziałów będzie dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, chyba że połączenie spół­ek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnio­nych przyczyn ekonomicznych, dla celów art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p. domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych ce­lów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Należy zaznaczyć, że na gruncie pra­wa podatkowego to na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia przyczyn ekonomicznych. Przy podzia­le lub połączeniu spółek przedsiębiorcy będą musieli być bardzo uważni, aby fi­skus nie uznał, że do transakcji doszło tylko dla korzyści podatkowej. Intencją ustawodawcy jest zabezpieczenie przed sytuacją, w której spółka jest dzielona tylko po to, aby skorzystać z niższego podatku CIT – 15%.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Przepis art. 119a ordynacji podatkowej wszedł w życie w lipcu 2016 r., jednak z uwagi na to, że dotyczy legalnych sposobów optymalizacji podatkowej, warto go przypomnieć, ponieważ dzie­je się to głównie na gruncie podatku dochodowego, a ten – jak wiadomo – jest rozliczany i kontrolowany w sys­temie rocznym. To rok 2017 będzie pierwszym, w którym organy skarbo­we będą badać, czy doszło do naru­szenia art. 119a o.p. Z przepisów tych wynika, że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych oko­licznościach z przedmiotem i celem usta­wy podatkowej, nie skutkuje osiągnię­ciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (zob. art. 119a § 1 o.p.).

Wprowadzeniu klauzuli przeciwko unika­niu opodatkowania towarzyszy dodanie przepisów umożliwiających uzyskanie opinii zabezpieczających w zakresie ist­nienia przesłanek jej zastosowania (zob. art. 119w-119zf o.p.). Opinie te wyda­je minister finansów (zob. art. 119y § 1 o.p.), a ich przedmiotem jest oce­na, czy planowana konstrukcja praw­na w okolicznościach przedstawionych we wniosku stanowi unikanie opodatko­wania (a w konsekwencji: czy może mieć zastosowanie klauzula unikania opodat­kowania). Niestety, w praktyce uzyska­nie takiej opinii znajduje się w zasięgu tylko największych podatników. Opłata za wniosek o wydanie takiej opinii wyno­si bowiem aż 20 000 zł (zob. art. 119zc § 1 o.p.).

 Sonia Kozub-Skalska, Prezes Zarządu w Kancelarii Finansowo-Księgowej  „Expert” ® Sp. z o.o .

 

   
 

Ile zapłacisz za błędy
– Co to znaczy „nierzetelnie wystawiona faktura”? Tego nie wie nikt. Pole do interpretacji jest ogromne. Do więzienia może trafić nie tylko księgowy, ale też przedsiębiorca wystawiający lub przyjmujący taką fakturę. Łagodniejszy wymiar kary niż więzienie to grzywna do wysokości 720 tzw. stawek dziennych. Jej wyso­kość została podniesiona trzykrotnie.
– Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji VAT w wersji papierowej będzie karane grzywną do 40 tysięcy złotych.
– Niezapłacenie VAT-u w terminie. Urząd skarbowy może nałożyć karę już po tygodniu od przewidzianego terminu w wysokości 30% należnego VAT-u. Spóźniłeś się z zapłaceniem 6 tys. zł podatku, to zapłacisz 9 tys. zł.