Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Automatyzacja załadunku pieców wsadowych w skali „L”. To nie dla mnie…

dodano , geth, materiał promocyjny

Większości właścicieli polskich piekarni rzemieślniczych znane są automatyczne systemy zała­dowcze – zarówno zasada działania, jak i korzyści wynikające z ich zastosowania. Wciąż jednak spora grupa nie dopuszcza myśli, że automatyzacja może zaistnieć właśnie w ich piekarniach.

Niechęć do rozważenia opcji zakupu podyktowana bywa argumentami, które – po poddaniu analizie – okazują się bezzasadne.
Najczęściej wymieniane powo­dy, dla których właściciele pie­karni nie chcą się zdecydować na wprowadzenie automatyzacji w swo­ich zakładach, to:
1. warunki lokalowe – „to na pewno się nie zmieści”,
2. marazm – przekonanie, że dotychcza­sowy ręczny system pracy nie wymaga zmiany,
3. automatyzacja tylko w przemyśle – „to dla „dużych”,
4. tradycja a postęp techniczny – „au­tomatyzacja niszczy rzemieślniczy produkt”. Wydaje się, że źródłem tych przekonań są w dużej mierze obawy i uprzedzenia. Ra­cjonalizm wykorzystania automatycznego systemu załadunku nie pozostawia jednak złudzeń. Poniżej rozprawiamy się z mita­mi dotyczącymi adaptacji automatycznego systemu w zakładzie piekarniczym.

   
 

System MIWE athlet L
System MIWE athlet L, najmniejszy na rynku, uwzględnia specyfikę małych zakładów, w tym trudności lokalowe. Wykorzystanie automatycz­nego systemu załadunku i wyładunku MIWE athlet L jest zasadne już przy obsłudze dwóch, a nawet jednego pieca wsadowego (maks. liczba obsługiwanych pieców przez ten model to 3 szt./18 komór).

 

 
Mit pierwszy. Warunki lokalowe – „to się nie zmieści”
Konfigurowanie modelu MIWE athlet L od­bywa się indywidualnie, tak, by optymalnie wykorzystać powierzchnię zakładu. Często pozorna ciasnota może – przy reorganizacji ciągu produkcyjnego – okazać się sposo­bem na poprawę komunikacji i pozyskanie miejsca, dlatego warto rozważyć zlecenie wykonania indywidualnego projektu. Po­niżej opisowe rozmieszczenie pieców z za­ładunkiem MIWE athlet L w trzech dogod­nych opcjach.

1. Najprostszym udogodnieniem jest za­ładunek i wyładunek pieczywa na taśmie stołu MIWE athlet załadunek taśmy może odbyć się za pomocą poprzecznych apara­tów załadowczych lub poprzez ręczne wy­kładanie pieczywa z koszyków (patrz fot. 1).


fot.1

2. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest rozstawienie pieców tak, by pomiędzy nimi znalazł się wózek odbiorczy/studzący z uko­śnymi półkami na wysokości półek pieco­wych. Wózek ten przejmuje ze stołu MIWE athlet. W tej opcji ustawienia wyelimino­wany jest odbiór ręczny, a obsługa całego systemu jest nadzorowana przez jedną oso­bę. Wózek wyposażony jest w znajdującą się na jego końcu blokadę zabezpieczającą przed spadaniem pieczywa; po jej zwol­nieniu pieczywo zsuwa się bezpośrednio do koszy (patrz fot. 2).


fot.23. Kolejnym rozwiązaniem jest umieszcze­nie na wysokości ostatniej półki piecowej taśmociągu. Dowolnie poprowadzony, może mieć swój koniec na „wydawce”. Pie­ce wówczas stoją, dla oszczędności miej­sca, blisko siebie. Na taśmie transportowej dodatkowo montowany jest system zrasza­nia chleba. Taśma transportowa bywa za­kończona praktyczną zjeżdżalnią, po której upieczony chleb zsuwa się do rąk osoby przekładającej bochenki do koszy.


Mit drugi. Marazm a komfort pracy pracowników – „ręczny załadunek: dobry i sprawdzony”
Oczywiście zawsze można zasadzać piec ręcznie, czy to łopatą, czy to aparatami wrzutowymi, pytanie tylko, jak długo jesz­cze wykonujący aktualnie ten zawód oraz przyszli adepci będą chcieli to robić, na­rażając swój kręgosłup na przeciążenia. Nie jest tajemnicą, że zawód piekarza – ze względu na różnego rodzaju niewygody – jest wybierany coraz rzadziej.
Automatyczny załadunek ma przede wszystkim odciążyć piecowego i podnieść standard pracy piekarzy w zakładzie. Niechętnie podejmowana i uciążliwa zmiana nocna może być – dzięki automatyzacji załadunku – skrócona, roz­poczynać się później, a praca w godzinach nocnych wymaga zaangażowania mniejszej liczby personelu. Inwestycja w system au­tomatycznego załadunku i wyładunku jest przejawem dojrzałego i globalnego myśle­nia w podnoszeniu atrakcyjności zawodu piekarza.

Piekarze weryfikują ofertę pracy pod kątem nowoczesnego wyposażenia usprawniają­cego ich codzienne czynności. Automa­tyzacja załadunku może być zatem kar­tą przetargową w pozyskiwaniu dobrych fachowców. Pracodawca, który inwestuje w park maszynowy, mając na uwadze do­bro pracowników, może liczyć na zwrot inwestycji w postaci nieocenionych warto­ści, jak: lojalność, rzetelność i uczciwość.

Mit trzeci. Automatyczny załadunek – tylko w przemysłowej produkcji – „to dla dużych”
MIWE athlet L dedykowany jest rzemieśl­niczej piekarni o niedużej produkcji i jest racjonalny już przy obsłudze jednego pieca (o maks. liczbie komór – sześć). W przypadku rozbudowy instalacji o nowe piece system może przejąć obsługę maks. trzech pieców. Jeśli załadunek i wyładu­nek nie są wspierane automatycznie, muszą być wykonane ręcznie – tu wra­camy do problemu personalnego. Dzięki systemowi załadunku stworzone zostają moce przerobowe, które otwierają drogę do zwiększenia wydajności.

Tradycja a postęp techniczny
Pielęgnowanie tradycji recepturowej, wie­lofazowe prowadzenie ciasta są niejedno­krotnie kluczem do sukcesu. Automatyza­cja załadunku nie zmienia niczego w tym zakresie! System MIWE athlet L pracuje ostrożnie i w sposób zsynchronizowany, co sprawia, że wszelkie obciążenia me­chaniczne zostają ograniczone do mini­mum. Nawet najwrażliwsze ciasto (luźne) nie deformuje się. Wymierna za to jest poprawa efektów wypiekowych, gdyż za­sadzenie pieca trwa krótko i jest realizo­wane z dokładnością co do sekundy. Nie dochodzi tym samym do utraty energii i czasu przy ponownym rozgrzaniu pieca, stąd atmosfera pieczenia jest stała. Pro­dukt jest upieczony równomiernie, a ja­kość jest powtarzalna.

Dotychczasowi użytkownicy MIWE athlet L, przekonani o słuszności swojej decyzji, twierdzą: „Technika powinna służyć człowiekowi tak dalece, by zacho­wywana była rzemieślnicza jakość”. MIWE athlet L eliminuje dodatkowo takie błędy, jak: zbyt długi czas pieczenia, nie­odpowiednia temperatura, zbyt małe lub zbyt duże zaparowanie.

Czystość zakładu z systemem automatycznego załadunku
Zautomatyzowany system załadowczy sprzyja mniejszemu zabrudzeniu mąką, czystość w zakładzie utrzymana jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Warto podkreślić, że w polskich piekar­niach zmieniają się standardy higienicz­ne. Więcej wagi przywiązuje się nie tylko do czystości samego zakładu, ale i koszy transportowych, które są wizytówką pie­karni na zewnątrz.

Jeżeli chcesz zobaczyć instalację piecową z automatycznym systemem MIWE athlet L,  zadzwoń 12 262 24 62

Małgorzata Majdan, Geth